27.4.15

Walking through the mountains near Monte Frio.










1.3.15

Benfeita to Pardieiros on the Schist path.